Římské číslice

Autor: Mgr. Jana Říhová <(at)>, Téma: Matematika, Vydáno dne: 17. 09. 2008

Prezentace Římské číslice může být využita ve výuce matematiky a dějepisu, popř. ve výtvarné výchově v 6. ročníku ZŠ. Prezentace nejen podává přehled pravidel jak zapisovat římské číslice, ale umožňuje i pochopit problematiku v historických souvislostech.

Žáci, kteří probírají v dějepise současně starověký Řím, si uvědomí, jak se v historii jednotlivé kultury vzájemně ovlivňovaly (Féničané - Etruskové - Řekové - Římané - Germáni - Slované; Indové - Arabové - Italové atd.).

Prezentace tak umožňuje žákům:

    osvojit si praktické dovednosti (Osobnostní a sociální výchova)
    rozvíjet vědomí evropské identity (Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech)
    pochopit principy multikulturality (Multikulturní výchova)
    získat inspiraci k vyhledávání dalších dokumentů a fotografií prostřednictvím Internetu, které souvisí s tématem (Mediální výchova)

V tom jim také může pomoci soupis webových stránek na konci prezentace. Doporučené zdroje zase umožní najít další přehledné informace i procvičit si učivo.