Skladba - podmět a přísudek (1. část)

Autor: Mgr. Jana Říhová <(at)>, Téma: Český jazyk, Vydáno dne: 03. 04. 2011

Prezentace Skladba - podmět a přísudek (1. část) je určena pro výuku českého jazyka v 6. ročníku ZŠ. Žáci si připomenou informace, které získali v mluvnici v 5. ročníku o základních větných členech. Díky názornosti jednotlivých kroků zjistí, že skladba věty jednoduché má svůj řád, do kterého mohou proniknout pomocí správně formulovaných otázek.

V 1. části vyhledávají podmět a přísudek a uvědomí si, čím je mezi nimi vyjádřen významový vztah. Následně si prakticky procvičí tyto získané vědomosti na textech z knihy E. Petišky - Staré řecké báje a pověsti, které umožňují propojení probíraného učiva o starověkém Řecku s mluvnicí. K tomu využijí přehledné tabulky týkající se shody přísudku s podmětem, která se záměrně shoduje s částí tabulky v učebnici na str. 65 (Krausová, Z. -Teršová, R.:ČJ 6, Fraus, Plzeň 2003). Na konci prezentace se učí názorně sestavovat graf závislosti větných členů.