Tento portál je tvořen v rámci grantového projektu Elektronický učitel matematiky, se zaměřením na matematiku a informatiku na základní škole.
Cílem je propojit tyto předměty a vytvořit pro ně funkční elektronické materiály od 5. do 9. ročníku. Po ukončení projektu se budou
dále zpracovávat ostatní předměty s využitím získaných zkušeností.
Dějepis

Historická část vlastivědy ( 4. a 5. ročník )

Kompletně zpracované historické učivo najdeme na adrese http://cr.ic.cz. Je rozděleno do patnácti kapitol. Prvních osm kapitol je určeno pro žáky 4. ročníku, zbývajících sedm absolvují páťáci.Všechny kapitoly si můžeme vytisknout (Verze pro tisk) a využít při výkladu. Máme-li možnost, je lépe využít počítače přímo při vyučovacích hodinách a nechat žáky zkoumat informace samostatně či v týmech. Důraz klademe na získání základní orientace v dějích a v čase a na vyhledávání informací. K práci využíváme pracovních listů:
- pravěk
- dávní Slované
- pověsti
- Přemyslovci
- Lucemburkové
- husitské války
- po husitských válkách
- Habsburkové
- České země - součást Rakouska
- století páry a elektřiny
- 1. světová válka
- Československá republika
- 2. světová válka
- obnovené Československo
- návrat k demokracii

Vlastivědné hry
Kartičky z české historie můžeme vytisknout pro žákovský tým, rozstříhat na proužky, každý proužek přehnout. Poté mají žáci za úkol seřadit celý příběh a převyprávět ho ostatním:
- první Přemyslovci
- přemyslovská knížata
- Oldřich a Břetislav
- první král
- Václav IV.
Hra Panovníci českých zemí: podle probíraného učiva vystřihujeme jednotlivé panovníky, poznáváme je, doplňujeme k nim informace, přiřazujeme je na hrací plochu. - hra -

Smršťovka - pracovní list k opakování učiva. Využijeme ho k rychlému zopakování znalostí z historie České republiky. Každý žák obdrží hrací kartu, do které bude zaznamenávat na základě svých znalostí cestu od startu k cíli. Učitel si předem připraví deset tvrzení z probraného tématu (například: Jan Hus kázal v chrámu svatého Víta.). Žák začne svou cestu v prvním čtverci - při souhlasu s tvrzením zapíše tužkou + , při nesouhlasu - . Po prezentaci deseti tvrzení projdeme a zdůvodníme správné odpovědi. Má-li žák správnou značku, vybarví si políčko pastelkou, v opačném případě značku vygumuje a příště bude začínat od prvního nevybarveného políčka. - hrací karta -

Devítka - doplňovačka v Excelu pro opakování historického učiva. Obsahuje dvanáct listů, každý s devíti otázkami. Podle své volby žák přímo v Excelu vybarví příslušný rámeček označený číslem otázky červeně nebo modře. Správné odpovědi lze zkontrolovat. Při vybarvování žákům poradíme, aby se po listu pohybovali pomocí TABu. Devítky lze také vytisknout a využít jako pracovní list. - devítka -

Ověření znalostí na internetu - test se zápisem do tabulky nejlepších na adrese http://kviz.aspweb.cz v sekci Vlastivěda a oddílu Starší dějiny. Otázky jsou náhodně generovány, po ukončení testování dojde k vyhodnocení správných a chybných odpovědí s případnou nabídkou správného řešení.

Očekávané výstupy:
Žák ve 4. ročníku
Pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy.
Rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti.
Objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů do našeho kalendáře.
Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v hlavních dějinných obdobích.
Zdůvodní základní význam chráněných kulturních památek, archivů, sbírek, muzeí a galerií pro pochopení minulosti.
Využívá nejrůznější informace z dostupných zdrojů k poznání naší minulosti.
Žák v 5. ročníku
Rozšiřuje si historické znalosti o místě bydliště a širším okolí.
Shromažďuje a využívá poznatky z kronik, archivů a muzeí.
Utřídí a začlení nabyté vědomosti do historických etap.
Objevuje dějinné souvislosti regionu a vlasti.
Bezpečně se orientuje v časové přímce.
Zařadí zjištěné údaje historicky správně, vyvozuje souvislosti mezi jednotlivými ději.
Upevňuje si získané znalosti o způsobu života našich předků na našem území v hlavních dějinných obdobích.
Srovnává a hodnotí způsob života a práce předků v hlavních dějinných obdobích.
Zpracuje a prezentuje informace o kulturních památkách.


| Autor: Mgr. Lubomír Šára | Vydáno dne 01. 01. 2008 | 56772 přečtení | Počet komentářů: 6 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Novinky
10.09.2014: Keltové
Tři nové prezentace od Mgr. Jany Říhové.

06.05.2013: Starověká Čína
Poslední část prezentace Starověká Čína III naleznete v rubrice dějepisu.

03.04.2013: Starověká Čína
Do rubriky dějepisu byla přidána prezentace Starověká Čína I a II.
TOP 15

Neexistuji vhodna data!

Kniha návštěv
feliksakrab 11:19 - 9.8.
Witam wszystkich google.pl

ulykyhir 2:10 - 10.11.
suplementy przedtreningowe

awywoho 21:52 - 9.11.
booster training
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Spolupracujícím partnerem je Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity.
Partneři pracující na webu Elektronický učitel